தினம் ஒரு திருக்குறள்
பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா
செய்தொழில் வேற்றுமை யான்.
எல்லா உயிர்க்கும் பிறப்பு ஒருத் தன்மையானதே, ஆயினும் செய்கின்ற தொழில்களின் உயர்வு தாழ்வு வேறுபாடுகளால் சிறப்பியல்பு ஒத்திருப்பதில்லை.
குறள் 972: அதிகாரம் :97,குடியியல் - பெருமை

Password
Gopinath
Price: INR 100.00
Pixel
C.J.Rajkumar
Price: INR 230.00
Lintche Logan WO Mariyappan
V.Manikandan
Price: INR 90.00

Asaiyum Padam
S.J.Rajkumar
Price: INR 230.00
Japan
S. L. V. Moorth...
Price: INR 130.00
Bodhidharma
Sixthense Publi...
Price: INR 180.00© 2010. Triesten Technologies Private Limited.
CC Avenue / ICICI Payment Gateway   Powered By Triesten Technologies P Ltd.,